+34 981 792 056
maderas gallegas
logo-UE2

  • en
  • es
  • gl

Aviso Legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB DE HERMANOS GARCÍA ROCHA S.L.
maderasgarciarocha.com

Hermanos García Rocha S.L. con domicilio en Bendrade - Cuiña, 15380 A Coruña, España con CIF ES-B-15023880 pon a disposición no seu sitio web maderasgarciarocha.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Hermanos García Rocha S.L. por parte dos USUARIOS que accedan a este. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio web maderasgarciarocha.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, as imprima, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se producise esta aceptación.

Hermanos García Rocha S.L. está inscrita no Rexistro Mercantil da coruña, Folio 122, Libro 1353 Sección Xeral, Inscrición 2ª, Folla C-9342.

O acceso ao sitio web de Hermanos García Rocha S.L. implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen neste para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA. – CONDICIÓNS DE ACCESO E USO
1.1. -A utilización do sitio web de Hermanos García Rocha S.L. non leva consigo a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO, salvo se este USUARIO desexe utilizar a base de datos de artigos existentes en maderasgarciarocha.com onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta subscrición rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente Hermanos García Rocha S.L. prohibe os seguintes:
1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través deste por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de Hermanos García Rocha S.L. ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“correo electrónico bombing”).

1.2.- Hermanos García Rocha S.L. poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA. – CONTIDOS. – Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:
2.1.- Hermanos García Rocha S.L. utilizando fontes internas e externas de tal modo que Hermanos García Rocha S.L. unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2.- Terceiros alleos a, Hermanos García Rocha S.L. ben mediante colaboracións directas no sitio web ou ben presentes a través de hiperenlaces ou links a outros sitios web ou a noticias doutros sitios dos que non é titular Hermanos García Rocha S.L.. Hermanos García Rocha S.L. en ningún caso será responsable dos contidos así introducidos e non garante o correcto funcionamento de todos estes links ou hiperenlaces. O USUARIO que desexe establecer unhiperenlace no seu sitio web ao sitio web de Hermanos García RochaS.L. non realizará un uso ilegal ou contrario á boa fe das informacións postas a disposición no referido sitio web.

2.3.- Hermanos García Rocha S.L. resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA. – DEREITOS DE AUTOR E MARCA. – Hermanos García RochaS.L. é unha marca rexistrada. Queda prohibida a utilización allea por calquera medio da marca de Hermanos García Rocha S.L., que inclúe tanto o nome coma o logotipo, salvo consentimento expreso de Hermanos García Rocha S.L.. Quedan reservados todos os dereitos. Ademais, o sitio web de Hermanos García Rocha S.L. -os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- encóntrase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de Hermanos García Rocha S.L.

CUARTA. – XURISDICIÓN E LEI APLICABLE. – As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados da Coruñarenunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

QUINTA. – En caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Hermanos García Rocha S.L. poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia a estes salvo recoñecemento expreso por parte de Hermanos García RochaS.L.